شماره همراه (الزامی)

تماس با ما

نشانی : تهران – خیابان نجات الهی – کوچه بیمه پ ۱۲ واحد ۱۷

تلفن :    ۴۰۱ ۹۱۱ ۸۸ -۲۱-۰۰۹۸

تلفن :    ۴۰۲ ۹۱۱ ۸۸ -۲۱-۰۰۹۸

تلفن :    ۱۲۴ ۹۳۴ ۸۸ -۲۱-۰۰۹۸

مدیر بخش صادرات  : ۸۷ ۴۳ ۱۰۵ ۹۱۲-۰۰۹۸  ( عطری )

مدیر فروش داخلی و دیجیتال مارکتینگ  : ۰۵ ۷۸ ۲۰۰ ۹۱۲-۰۰۹۸  ( امیرحسینی )

Address       :   NO 12 – FLOOR 6 – BIMEH ALLEY – VILA St – TEHRAN – IRAN 

Office No.    :   +۹۸ ۲۱ ۸۸ ۹۱۱ ۴۰۱ 

Office No.    :   +۹۸ ۲۱ ۸۸ ۹۱۱ ۴۰۲

Fax No.        :   +۹۸ ۲۱ ۸۸ ۹۳۴ ۱۲۴

Mobile & whats app    Export Manager    :    +۹۸ ۹۳۹ ۱۰۵ ۴۳ ۸۷ ( MR Atri )

Mobile & whats app    Digital Marketing  :    +۹۸ ۹۱۲ ۲۰۰ ۷۸ ۰۵ ( MR Amirhosseini )