خدمات اجرایی و بازرگانی

همانطور که میدانیم خدمات اجرایی در بازرگانی شامل : حمل و نقل ، انبار ، ترخیص کالا ، اخذ مجوزهای ورود کالا به کشورهای هدف ، تبلیغات و …  میشود که در همین راستا این شرکت با بهره گیری از تجارب و آشنایی قبلی و  ارتباطات بسیار خوب با سازمانها و  شرکتهای مطرح  و تخصصی در این زمینه آماده ارائه خدمات مذکور با قیمت مناسب خواهد بود.