فروش داخلی

در این بخش تیم کارشناسی این شرکت بیشتر تمایل به طراحی مدلهای فروش جهت  ورود به بازار داخلی در مقیاس کلان را داشته و در همین راستا ضمن مطالعه بازار و شناسایی مصرف کننده و رقبای تجاری امکان ایجاد سیستم مناسب جهت توزیع کالا خواهد بود.