مدیریت صادرات

در این بخش تیم کارشناسی و اجرایی ما خدمات مدیریتی بازرگانی خود را تحت یک مدل تجاری مهندسی فروش (Business Model) با عنوان مدیریت صادرات  به تولیدکنندگان (یا مهندسی تولید) ارائه میدهند بطوریکه ایشان بدون متحمل شدن هزینه در کلیه امور مربوط به بخش بازرگانی اعم از :  نیروی های کارشناسی و مدیریتی (از تحقیق بازار تا اجرا در فروش حتی عقد قرارداد و مذاکرات تجاری) و  لوازم و تجهیزات (اینترنت ، دستگاه فکس ، تلفن ، محل دفتر و ….) ،  امکان دسترسی سریعتر و بهتر به منابع اطلاعاتی کشور هدف (سلایق مصرف کنندگان ، قوانین و ادبیات کسب و کار کشور مقصد) جهت ورود به بازار خواهند  داشت و در نتیجه امکان تمرکز بیشتر به تولید برای صادرات  برای ایشان مهیا خواهد بود.

در این مدل تحقیق و بررسی ، جستجو ، مذاکره و گزینش خریداران و نمایندگان فروش در خارج از کشور توسط تیم کارشناسی ما صورت پذیرفته و طبق یک مکانیزم مشخص ضمن رصد نمودن کلیه امور در فرآیند فروش از درب کارخانه تا قفسه فروش  ، کلیه امور مربوطه اعم از : عقد قرارداد ، حمل و نقل ، گمرک و تعهدات طرفین در تحویل کالا ، پرداختها و اخذ ضمانتهای لازم و … ،  انعکاس  بازخوردهای مصرف کالا و میزان رضایت مشتری و مصرف کننده  مدیریت مینماید.

 توضیح اینکه در این مدل تجاری ، در نهایت تولیدکنندگان مستقیما با خریداران روبرو شده و تحت یک قرارداد سه جانبه (تولید کننده ، خریدار و شرکت مدیریت صادرات) فرآیند فروش و صادرات انجام میگردد و درآمد تیم کارشناسی ما تنها شامل کمیسیون و درصد فروش مورد توافق طرفین در قراراد منعقده فی مابین شرکت حاما و تولیدکنندگان محترم میباشد.

عناوین خدمات در مدیریت صادرات  شامل  :

  تحقیقات  بازار (بازارشناسی)

   استراتژی ورود به بازار

  مطالعه سلایق مصرف کنندگان

  مطالعه قوانین و ادبیات کسب و کار کشور مقصد

  شناسایی رقبا

  ایجاد ارتباط بین شرکتها و بسترهای ارتباطی(B2B)

  ارائه مدل در راستای بازارسازی و ایجاد زیرساختهای ایجاد بازار

  مکانیزم های مشارکتی

  ارائه مدل و اجرای پروسه  بازار یابی

  ایجاد ارتباط بین سازمانهای دولتی بین کشورها

  ایجاد مکانیزم ارتباط با مشتری و  روابط عمومی

   ارائه خدمات در امور پشتیبانی در بازرگانی و تجارت و ارائه خدمات لجستیک و پشتیبانی کالا از جمله حمل و نقل ، ترخیص کالا از گمرک و …

  ارائه خدمات  مشاوره ای  امور بازرگانی و تجارت و امور حقوقی مرتبط خصوصا عقد قرارداد

  رهگیری کالا از کارخانه تا محل مصرف و قفسه و مانیتورینگ فیدبک مصرف در راستای فرآیند بازارداری

   مشاوره در امور سرمایه گذاری و بکارگیری سرمایه در تجارت

  ارائه مدلهای تجاری در مهندسی فروش

  مدیریت بخش بازرگانی بصورت برون سپاری شده

   تامین و مدیریت نیروی های کارشناسی و اجرایی (از تحقیق بازار تا اجرا در فروش حتی عقد قرارداد و مذاکرات تجاری) و لوازم و تجهیزات در همین راستا (اینترنت ، دستگاه فکس ، تلفن ، محل دفتر و ….)