خدمات مشاوره ای اقامت و فعالیت اقتصادی  (Finance & Investment) 

  • ارائه خدمات کارشناسی و تخصصی در تهیه مستندات پروژه سرمایه گذاری
  • جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی